Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Сосса Р. І. Історія картографування території України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ, Либідь, 2007. - 336 с. ISBN 978-966-06-0463-6. З атверджено  Міністерством  освіти  і науки  України   У підручнику викладено історію картографування території України від...
Topics: Картографія, картографування України, мапа, мапи,...
Community Texts
Nov 22, 2022 Бойко П.; Брехуненко В.; Гончарук Т.; Грибовський В.; Полторак В.; Репан О.; Середа О.; Синяк І.; Чирук С.; Черкас Б.
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Нариси з історії освоєння Південної України XV—XVIII ст.: колект. моногр. / За ред. О. Репана; Український інститут національної пам'яті. — Київ: К. І. С., 2020. — 288 с. — ISBN 978-617-684-259-0. Колективна монографія присвячена історії Південної України XV–XVIII ст. У книзі висвітлюються різні...
Topics: Southern Ukraine, History of Ukraine, Russian Empire, Ukrainian Cossacks, Zaporozhian Sich,...
Community Images
image

eye 0

favorite 0

comment 0

Щодо появи на московських (російських) картах назви  "Мала Руссія",   "Мала Русь"  то вона уперше появилася у  1699 р.  Начерк мапи виготовили іноземці на московській службі: лівонський картограф, генерал-майор  Джордж фон Менгден  (George von Mengden; Юрій фон Менгден; Юрій...
Topics: Ukraine, map, Little Russia, Мала Русь, мапа
Андрій Байцар. ЕТНІЧНІ КАРТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 53. - 2019. - С. 3-12. Розглянуто розвиток уявлень про межі розселення українського етносу на початок...
Topics: History of Ukraine, Ethnographic maps, map, maps, Geography, Cartography, Етнографічні...
Community Texts
Nov 17, 2022 Байцар А.Л.; І. Байцар
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Андрій Байцар, Ірина Байцар. Назви Русь, Червона Русь на картах Європи XIV–XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 52. - 2018. - С. 15-26. За допомогою збереженого іноземного картографічного матеріалу XIV–XVIII ст., у якому є назви Русь, Червона Русь для...
Topics: History of Ukraine, name of Rus', Red Rus', map, maps, Geography, Cartography, Red Ruthenia,...
Байцар А. Етнічні карти українcьких земель у працях західноєвропейських учених XIX ст. / А. Байцар // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — Вип. 52. — Львів. 2018. — С. 3–14.
Topics: History of Ukraine, Ethnographic maps, map, maps, Geography, Cartography, Етнографічні...
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия / Н. И. Петров. – Киев: в Тип. И. и А. Давиденко, 1884. – IV, 457, ХV c.
Topics: Історія української літератури, Літературознавство,...
Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип. ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці  від дня народин Агатангела Кримського / ред. рада вип.: Бондар Ю. В. (ред.), Грицак В. С. (слово до читача), Мищак І. М. (наук. ред.),  Омельчук В....
Topics: Кримський Агатангел Юхимович, Мовознавство,...
Світло й тіні українського радянського історіописання: Матеріали міжнародної наукової конференції, Київ, 22–23 травня 2013 р. / Ред. рада: Г. Боряк, Л. Зашкільняк, С. Плохій, В. Смолій (відп. ред.), О. Удод, О. Юркова, О. Ясь (відп. секр.); Авт. кол.: В. Андрєєв, В. Ващенко, К. Галушко, Г....
Topics: Українська історіографія, Історіографія, Україна,...
Просторово-регіональна сегментація української історіографії: радянська спадщина, сучасний стан і перспективи: Аналітична записка / За ред. В. Смолія. – Київ : НАН України. Ін-т історії України, 2020. – 48 с. Висвітлюється просторово-регіональна сегментація культурних...
Topics: Українська історіографія, Історіографія, Історія...
Удод О., Ясь О. Культурний простір української історіографії у світлі радянізації та соціокультурних трансформацій XX — початку XXI ст. / За ред. В. Смолія; упорядк. наук. апарату С. Блащук, Ю. Грищенко. — Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2020. — 400 с. ISBN 978-966-02-9545-2 ...
Topics: Українська історіографія, Історіографія, Історія...
Community Texts
texts

eye 3

favorite 1

comment 0

Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914—2009 рр.): навч. посіб. / К. Кондратюк, О. Сухий; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. — 261 c. У навчальному посібнику проаналізовано наукову...
Topics: Навчальний посібник, Українська історіографія,...
Community Texts
Nov 5, 2022 Гонтар Т.О.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. — Київ: Наукова думка, 1979. — 116 с. В монографії аналізується малодосліджена в етнографічній науці проблема народного харчування українців Карпат. Зважаючи на соціально-економічне становище гірського населення розглянуті...
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Ukrainian Carpathians, Carpathian Mountains, Ukraine,...
Словник української мови у 20 т. Том 11: Обмін - Ояснювати / Уклад. Л.В. Оліфіренко, Н.М. Заїка, І.В. Шевченко та ін.; редкол.: В.А. Широков (гол.), О.О. Тараненко, С.Я. Єрмоленко та ін.; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; Український мовно-інформаційний фонд НАН України...
Topics: СУМ-20, словник української мови, тлумачний словник,...
Community Texts
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Яковенко Н . Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: [Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів.] — Київ: Ґенеза, 1997. – 312 с. ISBN 966-504-021-9 Нова концепція історії України, викладена у посібнику, є наслідком...
Topics: History of Ukraine, Історія України, Навчальний посібник
Community Texts
Oct 30, 2022 Карский Е.Ф.
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

«Руська правда» — збірка стародавнього руського права, складена в Київській державі у XI—XII ст. на основі звичаєвого права. Руська Правда містить норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства. Пам'ятка української мови[ 1 ][ 2 ]. Зі всіх відомих...
Topics: History of Ukrainian Law, Monuments of the Ukrainian language, Old Ukrainian language,...
Community Texts
Oct 29, 2022 Квітка К.В.
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Квітка К.В. Українські народні мелодії = Ukrainian folk melodies. Ч. 1: Збірник / Упоряд. та ред. А. І. Іваницького: Наукове видання. — К., 2005. — 480 с. з нот. ISBN 966-02-3858-2 (Ч.1), ISBN 966-02-3858-4 (загальний) Збірник “Українські народні мелодії” Климента Квітки був виданий у 1922 році і давно став...
Topics: Ethnomusicology, Folklore, Ukrainian, Folklore, Folk songs, Ukrainian, Ukrainian Songs, notes,...
Community Texts
Oct 27, 2022 Вислобоков К.А.
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського ; упоряд. К. А. Вислобоков ; відп. ред. та авт. передм. Ю. С. Шемшученко. - К. : [б.в.], 1997. - 547 с. -...
Topics: History of Ukraine, Історія України, Зібрання українських...
Українська Житомирська Євангелія 1571 року: Опис памятки, анализ мови і словник: нарис з історії культурного життя Старої Волині / І. Огієнко. - Тернів: Благодійне Видавництво “Українська Автокефальна Церква” ч. 42, 1922. - 72 с.
Topics: Old Ukrainian language, Old Ukrainian Dictionary, Ukrainian language, Church Slavonic-Ukrainian...
Community Texts
Oct 25, 2022 Протодиякон Спиридоній; Archdeacon Spyrydonii
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Kyiv Psalter (Київський Псалтир; Kyivskyi Psaltyr). A monument of Old Ukrainian script and illumination. The work was commissioned by Bishop Mykhail and composed in 1397 by the Kyiv archdeacon Spyrydonii. Consisting of 228 large parchment sheets, its 293 rich miniatures belong to the highest achievements of 14th-century Ukrainian art and continue the artistic tradition of Kyivan Rus’. The psalter, preserved in the Saltykov-Shchedrin Library in Saint Petersburg, was reproduced...
Topics: Kiev Psalter, Psalter, Kyiv, Grand Duchy of Lithuania, Ukraine, Київський Псалтир,...
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Вусик О. С. Словник українських синонімів. Понад 1500 синонімічних гнізд / За ред. докт. філолог. наук, проф. А. М. Поповського. — Дніпропетровськ: Січ, 2000. — 424 с. — ISBN 966-511-028-4. Словник складає різнобічну характеристику синонімів сучасної української мови. Це плід багаторічної...
Topics: Dictionary, Synonyms, Synonym, Словник синонімів, Синоніми,...
Community Texts
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Попов П. М. Матеріали до словника українських граверів / Український науковий інститут книгознавства. — Київ: "Київ-Друк", 1926. – 140 с. Попов П. М. Матеріали до словника українських граверів. Додаток І. / Український науковий інститут книгознавства. — Київ:...
Topics: Engraving, Ukrainian Dictionary, Гравірування, Ритовництво,...
Новітній англо-український, українсько-англійський словник: 100 000 слів / уклад. С. М. Крисенко. — Харків: ВАТ Харківська книжкова фабрика ім. Фрунзе, 2005. — 959 с. — ISBN 966-324-005-9. Словник містить у собі близько 100 000 слів та словосполучень. Він розрахований на учнів, студентів,...
Topics: Dictionary, English-Ukrainian Dictionary, Ukrainian-English Dictionary,...
Community Texts
Oct 24, 2022 Городенська К.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Городенська К. Граматичний словник української мови: сполучники. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 337 с. — ISBN 978-966-8249-70-9 У словнику вичерпно подано формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції сполучників української мови, визначено їхні позиції у складному й...
Topics: Dictionary, Conjunction (grammar), Ukrainian language, Українська мова,...
Community Texts
Oct 23, 2022 Котлобулатова І.
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Котлобулатова І. Львів на фотографії. 1860-2006 / Lwow na fotografii . — Львів: Видавництво "Центр Європи", 2006. — 313 с. —  ISBN 966-7022-57-9 Дана книга є альбомом із 290 світлинами Львова, більшість з яких датується періодом до початку Першої світової війни (1914). Автор-упорядник здійснила...
Topics: Lviv, Photography, Світлини, Львів
Community Texts
Oct 23, 2022 Кривенко О.; Павлів О.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Кривенко О., Павлів О. Енциклопедія нашого українознавства. — 2-ге вид., випр. і допов. — Київ.: Дух і літера, 2003. — 140 с. ISBN 966-7273-33-4  Головним завданням створення цього проекту є перш за все те, щоб не померла ідея Кривенка і моя, яка втілилася в нашій книжці «Енциклопедія нашого...
Topics: Ukrainian studies, Encyclopedia, Енциклопедія, Українознавство
Community Texts
Oct 23, 2022 Горбов В.М.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В. М. Горбов; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : НУК, 2010. — 624 c. ISBN 978-966-321-158-9  Висвітлено історію становлення та розвитку суднової енергетики, її сучасний стан і досягнення. Розглянуто питання...
Topics: Encyclopedia, Textbook, Енциклопедія, Суднова энергетика,...
Community Texts
Oct 23, 2022 Чарлз В.; Тейлор В.
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Чарлза Е. Вінквіста та Віктора Е. Тейлора. Переклад з англ. Віктора Шовкуна; наук. ред. Олексій Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 504 с. "Енциклопедія постмодернізму" Чарзла Вінквіста та Віктора Тейлора —...
Topics: Encyclopedia, Енциклопедія, Постмодернізм
Community Texts
Oct 23, 2022 Шахматов Олексій Олександрович; Шахматов А.А.
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

А.А.Шахматов. Очерк современного русского литературного языка. Учпедгиз. 1941г.
Topics: Russian language, history of Russian language, история русского языка,...
Community Texts
Oct 22, 2022 Звєрєва І.Д. (ред.)
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Звєрєва І.Д. (ред.) Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 336 с. — ISBN 978-966-364-577-3 У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної педагогіки. Публікація адресована соціальним педагогам та...
Topics: Encyclopedia, Social pedagogy, Соціальна педагогіка, Українська...
Community Texts
Oct 22, 2022 Попович М.В.
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. - 3-тє вид. перероб. доп. - Київ: Всеувито, Новий друк, 2003. - VII + 1414 с. іл. ISBN 966-520-046-1 Вміщено близько 23300 статей, 3200 ілюстрацій, фото, карт, схем, таблиць. Найновіші факти, історія та сучасність, наука і...
Topics: Encyclopedia, Загальна енциклопедія, Українська...
Community Texts
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

У цій книзі розказано про деякі з великих міфів, створених людською уявою. У ній ви знайдете інформацію про міфічних героїв, людей і події. Ви дізнаєтеся багато цікавих та пізнавальних розповідей, пов'язаних з різними подіями, явищами природи. Скрізь, на всіх континентах,...
Topics: Encyclopedia, Українська енциклопедія, Дитяча енциклопедія
Community Texts
Oct 21, 2022 Апанович О.М.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. / АН Української РСР. Інститут історії. – К.: «Наукова думка», 1969. – 224 с. В монографії на основі нових архівних джерел дається характеристика збройних сил України в першій половині XVIII ст., досліджуються...
Topics: Armed Forces of Ukraine, History of Ukraine, AFU, ZSU, Military terminology, Vkrania quæ et Terra...
Community Texts
Oct 21, 2022 Запорожець О.; Державин В.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Запорожець О., Державин В. Словник чужомовних слів і виразів. - Мюнхен: Крайовий Комітет СУМ у Німеччині, 1953. - 320 с.
Topics: Dictionary, Словник іншомовних слів, Український словник
Community Texts
Oct 19, 2022 Лабінська Г.М.
texts

eye 1

favorite 0

comment 0

Лабінська Г. Походження хоронімів "Україна" та "Росія" // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія географічна. Вип 40. Ч. 2. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2012. – С. 60–67.  Проаналізовано версії походження хороніма “Україна”. Поява нових тлумачень генезису назви...
Topics: name of Ukraine, name of Russia, History of Ukraine, Україна (назва), Росія...
Білоус П. В. Літературна медієвістика. Вибрані студії: У 3-х томах. -  Т. 1: Зародження української літератури: Монографія. / Петро Білоус. - Житомир: ПП «Рута», 2011. - 376 с. ISBN 978-966-465-292-3 Тривалий час українцям нав’язувався імперський погляд на власну літературну спадщину,...
Topics: Literary medieval studies, Medieval studies, Literary criticism, Медієвістика,...
Білоус П. В. Літературна медієвістика. Вибрані студії: у 3-х томах. - Т. 2; Художній світ давньої української літератури: Ізборник / Петро Білоус. - Житомир: ПП «Рута», 2012. - 428 с. ISBN 978-936-345-876-7 Том складається із трьох десятків статей, у яких розкриваються художні особливості...
Topics: Medieval studies, Literary criticism, Literary medieval studies,...
Community Texts
Oct 18, 2022 Світлична В. В.
texts

eye 1

favorite 0

comment 0

Світлична В. В. Історія України: Навч. посіб. / За ред. Ю.  М. Алексєєва. 3-є вид. - К.: Каравела, 2006. - с. 408. - ISBN 966-95596-2-6. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Огляд історії України подається з позицій...
Topics: History of Ukraine, Історія України, Навчальний посібник
Community Texts
Oct 17, 2022 Івченко А.С. (укл.)
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

Це універсальне довідкове видання віддзеркалює всі сфери сучасного знання. В енциклопедії висвітлені найактуальніші патання природничих, точних і суспільно-гуманітарних наук. Кожна з галузей представлена в основних термінах і персоналіях. Близько семи тисяч статей...
Topics: Encyclopedia, Енциклопедія, Українська Енциклопедія,...
Community Texts
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 312 с. – ISBN  978-617-7015-67-2 Для сучасного інформаційного суспільства характерними є...
Topics: Encyclopedia, Енциклопедичні видання, Українська...
Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. – Івано-Франківськ, 2001-2021. ISBN 966-7263-75-4 ISBN 966-668-053-Х ISBN 966-668-081-5 ISBN 966-668-095-5 ISBN 978-966-668-198-3 ISBN 978-966-428-140-6 ISBN 978-966-428-180-2 ISBN 978-966-428-359-2 ISBN 978-966-2067-44-6 ISBN 978-966-2067-61-3 ISBN...
Topics: Encyclopedia, History of Ukraine, West Ukrainian People's Republic, Ukraine, WUPR, Історія...
Community Texts
Oct 14, 2022 Залізняк Л.Л.
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Залізняк Л.Л. Якою мовою говорили в давньому Києві? / Таврійські студії N1: Історичні науки / Крим. ун-т культури, мистецтв і туризму. — Сімф.: Фенікс, 2011. It becomes firmly established in the article, that habitants of Sonth Rus at the head with Kiev, Chernigov, Galich was have a certain ethno-linguistic specific, which, in fact, was pro-ukrainian, and its transmitters presented...
Topics: Old Ukrainian language, Ukrainian language, History of Ukraine, Kievan Rus', Ukrainians,...
Community Texts
Oct 13, 2022 Барвінський О.
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Барвінський Олександер . Історія України-Руси. - Вінніпеґ: Накладом "Української книгарні", 1920.
Topics: History of Ukraine, Kievan Rus', Історія України, Історія Русі
Community Texts
Oct 13, 2022 Переклад Л. Є. Махновця
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989. — XVI+591 с. ISBN 5-308-00052-2 Книгу цю писали триста років. «Літопис руський» за Іпатським списком (Іпатський літопис) — це велетенська епопея про події всесвітньої історії та історії Давньої...
Topics: History of Ukraine, Kievan Rus', Історія України, Історія Русі
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Байцар А. Географія та картографія Винниківщини. Наукове видання / А. Л. Байцар. — Винники; Львів: ЗУКЦ, 2020. — 640 с. Книга в доступній формі знайомить читача з географією  Винниківщини. У книзі подано  картографічний матеріал не  лише по Винниківщині, але й по Україні в...
Topics: Geography, Vynnyky, Old map of Ukraine, Name of Ukraine, History of Ukraine, Ukraine, Cartography,...
На карті  « Troisieme partie de la carte d ’ Europe ,  contenant le midi de la Russie ,  la Pologne ,  et la Hongrie ,  la Turquie y compris celle d ’ Asie presqu " entiere » (Карта Європи)  1760 р.   французького географа і картографа  Жана Батиста Бургіньона д’Анвіля  (Jean Baptiste Bourguignon d’Anville; 1697-1782), міститься напис  KRAYN   ou   UКRA I N...
Topics: History of Ukraine, map, maps, мапа
Source: David Rumsey Historical Map Collection
Community Texts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Байцар А. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. Монографія / А. Л. Байцар. – Львів: ЗУКЦ, 2022. – 328 с. Міністерство освіти та науки України  Львівський національний університет імені Івана Франка Рецензенти: д-р геогр. наук, проф. М. С. Дністрянський ...
Topics: Old map of Ukraine, Name of Ukraine, Name of Rus', History of Ukraine, Ukraine, Ukrainians, Kievan...
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Українська фольклористична енциклопедія / [голов. ред. Г. Скрипник] ; ІМФЕ ім. М. Т . Рильського НАН України. - Київ, 2019. - 840 с.  ISBN 978-966-02-9033-4
Topics: Encyclopedia, Folklore, Ukrainian, Folklore, Український фольклор,...
Community Images
Oct 1, 2022 Ilya Repin
image

eye 8

favorite 0

comment 0

Ilya Repin: Religious Procession in Kursk Governorate (1880—1883)  Илья Репин: Крестный ход в Курской губернии (1880—1883)
Topics: russian, history of russia, Kursk Governorate, Moscovia, russia, история россии,...
Community Images
Oct 1, 2022 Ivan Aivazovsky
image

eye 9

favorite 0

comment 0

Ivan Aivazovsky: The US Humanitarian Relief Ship (1892)
Topics: history of russia, Moscovia, russian, History of the United States, история россии,...
Community Images
Oct 1, 2022 Ivan Aivazovsky
image

eye 14

favorite 0

comment 0

Original name: "Раздача продовольствия" (Food Distribution) Author: Иван Айвазовский (Ivan Aivazovsky)    “Paintings banned in Russia” - this is what you can now read about these paired works by Aivazovsky. Like, they humiliate the national dignity of Russians. Hungry subjects of the czar fell to their knees in front of the American flag - how to look at this?
Topics: history of russia, Moscovia, russian, History of the United States, история россии,...
Community Texts
Sep 25, 2022 Берека В.Є.
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Енциклопедія освіти Хмельниччини / Берека В. Є. та ін. — Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2017. — 448 с. — ISBN 978-617-7094-90-5 Енциклопедія освіти Хмельниччини – перше видання про освітянську галузь регіону, в якому комплексно висвітлено різні аспекти становлення та функціонування...
Topics: Encyclopedia, Khmelnychchyna, Education, Енциклопедія, Освіта,...
Community Texts
Sep 24, 2022 Шумський В.; Шумський М.
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Українці Австралії: енциклопедичний довідник / ред. В. Шумський, М. Шумський. — Сідней: «Вільна Думка» і Товариство Збереження Української Спадщини в Австралії. — 2001. — 672 с. — ISBN 0-908168-11-Х
Topics: Encyclopedia, Ukrainian Australians, Ukrainians, Australia, Українці в Австралії,...
Community Texts
Sep 24, 2022 Левицький Ю.М.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Людські мови: енциклопедичний довідник у 2-х частинах / Укл. Ю. М. Левицький. — Монреаль, Львів, 2013.
Topics: Encyclopedia, Languages of the World, Linguistics, Людські мови, Українська...
Community Texts
texts

eye 2

favorite 1

comment 0

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій  / Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Харків: Вид. група «Основа», 2009. — 176 с. — (Серія «Золота педагогічна  скарбниця»). ISBN 978-611-00-0031-4 У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних...
Topics: Encyclopedia, Pedagogy, Educational technology, Pedagogical technologies, Textbook,...
Community Texts
Sep 24, 2022 Пометун О.І.
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. — К. : СПД Кулінічев, 2007
Topics: Encyclopedia, Interactive Learning, Pedagogy, Інтерактивне навчання,...
Community Texts
Sep 23, 2022 Павло Богацький
texts

eye 3

favorite 0

comment 0

Мала літературна енциклопедія / Павло Богацький. — Сідней: Фундація Українознавчих Студій в Австралії, 2002. — 244 с.
Topics: Encyclopedia, Ukrainian literary studies, Literary criticism, Енциклопедія,...
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Мезенцева Г.Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник / Інститут археології Національної Академії наук України, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка; Редколегія: В.П.Коваленко (відп. редактор) та ін. - Чернігів:...
Topics: Encyclopedia, Archeology, Ukrainian Encyclopedia, Археологія, Енциклопедія,...
Community Texts
Sep 22, 2022 Лисенко І.
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Лисенко І. Валківська енциклопедія. Енциклопедичне видання. — К.: Рада, 2000, 2006.  ISBN 966-7087-38-7 ISBN 966-7086-72-7 Том 1 Це перше регіональне енциклопедичне видання в Україні, створене за всіма принципами енциклопедичної літератури. У ньому вміщено бл. 1300 термінів, у яких в алфавітному...
Topics: Encyclopedia, Valky Raion, Slobozhanshchyna, Ukrainian Encyclopedia, Енциклопедія,...
Community Texts
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

Українське козацтво: Мала енциклопедія. - Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. - 568 с. ISBN 966-504-244-6 ISBN 966-7529-49-5 Видання вперше комплексно представляє читачеві один із найяскравіших феноменів вітчизняної історії - українське козацтво. У 1376 статтях Малої енциклопедії...
Topics: Encyclopedia, Ukrainian Cossacks, Енциклопедія, Українське козацтво,...
Community Texts
Sep 20, 2022 Губарева Г.А.; Чуєшкова О.В.; Михайлова Т.В.; Дишлюк І.М.; Лагута Т.М.; Черсунова Н.І.; Муромцев І.В.
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

Українська мова: енциклопедія / Губарева Г. А. та ін. ; за ред. І. В. Муромцева]. — К. : Майстер-клас, 2011. — 400 с. — (Серія: Великий український словник). — ISBN 978-966-444-232-6 Енциклопедія «Українська мова» розрахована на широке коло мовознавців — від початківців до фахівців, тому...
Topics: Ukrainian language: Encyclopedia, Ukrainian language, Linguistics, History of Ukrainian Language,...
Community Texts
Sep 20, 2022 Герчанівська Π.Е.
texts

eye 5

favorite 1

comment 0

Культурологія: термінологічний словник / П. Е. Герчанівська. — К. : Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. — 439 с. — ISBN 978-966-452-200-4. Рекомендовано до друку Вченою радою Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 6 від 2.07.2015 р.)  ...
Topics: Культурологія, Терміни культурології, Український...
Community Texts
Sep 20, 2022 Ярошовець В.І.
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Історія філософії: словник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Філософський факультет. Кафедра історії філософії ; заг. ред. В. І. Ярошовець. — Київ : Знання України, 2006. — 1200 с. — ISBN 966-316-069-1 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України У словнику...
Topics: History of Philosophy, Philosophy, Philosophical Concepts, Dictionary, Ukrainian dictionary,...
Community Texts
Sep 19, 2022 Andrusyshen C.H.; Krett J.N.; Andrusyshen H.V.
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Ukrainian-English Dictionary / C. H. Andrusyshen (Compiler), J. N. Krett (Compiler), Helen Virginia Andrusyshen (Collaborator). - Toronto, 1981. - 1163 p.
Topics: Dictionary, Ukrainian-English Dictionary, Ukrainian dictionary, English Dictionary,...
Community Texts
Sep 18, 2022 Береза Т.; Зубрицька І.; Зелений Ю.
texts

eye 5

favorite 0

comment 0

Береза Т., Зубрицька І., Зелений Ю. Мова – не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2015. – 664 с. ISBN 978-617-629-239-5 Сучасний словник гарної української мови «Мова – не калька» розкриває велич і красу рідної мови, звільняє її від...
Topics: Ukrainian dictionary, Ukrainian language, Dictionary, Український словник,...
Community Texts
Sep 16, 2022 Бокань В.А.; Польовий Л.П.
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Історія культури України : навч. посібник / Бокань В.А., Польовий Л.П.; МАУП. – 3-тє вид., стереотип. – Київ: МАУП, 2002. – 254 c. – ISBN 966-608-223-3 Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник Пропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури...
Topics: Culture of Ukraine, Textbook, Історія української культури,...
Community Texts
Sep 14, 2022 Березнякова А.І.; Кузнецова В.М.; Філімонова Н.І.; Березнякова М.Є.; Тищенко І.Ю.
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Патологічна фізіологія. Підручник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації / За ред. А.І. Березнякової. — Харків: Видавництво НФаУ «Золоті сторінки», 2003. — 424 с.  ISBN...
Topics: Textbook, Medical terminology, Medical terms, Medicine, Медичні терміни,...
Community Texts
Sep 14, 2022 Червяк П.І.
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Червяк П. І. Медична енциклопедія  / Видання третє, доповнене. Національна академія медичних наук України. – Київ: Вид. центр «Просвіта», 2012. – 1504 с. – ISBN 978-966-2133-86-8. Енциклопедія містить біля 36 000 статей з усіх галузей теоретичної і практичної медицини, а також споріднених із...
Topics: Encyclopedia, Українська Енциклопедія, Медична...
Community Texts
Sep 10, 2022 Павло Штепа
texts

eye 4

favorite 0

comment 0

Павло Штепа. Словник чужослів. Знадібки // Видали Іван Гладун і сини. - Торонто, 1976. -  38 с.
Topics: Ukrainian language, Українська мова
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

«Украінська Муза». Поетична антологія од початку до наших днів — антологія української поезії (Київ, 1908), що з’явилася заходами та за редакцією О. Коваленка. Охоплювала надбання української поезії поч. XX ст., різні художні напрями (романтизм, реалізм, імпресіонізм), школи,...
Topics: Anthology, Anthologies from Ukraine, Literary criticism, Poetry books, Антологія,...
Community Texts
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Шаховской А.А. Козак стихотворец: анекдотическая опера водевиль в одном действии. — СПб.: в Типографии императорского театра, 1815. — 73 с.
Topics: Vaudeville, Водевіль
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Російсько-український словник військово-технічних термінів / Навчально-методичний посібник. Випуск 1. Під загальною редакцією кандидата філологічних наук М.В. Гуця. Київський військовий інститут управління та зв'язку. - Київ: Друкарня КВІУЗ, 1994. - 256 с. Російсько-український...
Topics: Dictionary, Russian-Ukrainian military dictionary, Military dictionary, Military terminology,...
Community Texts
Aug 31, 2022
texts

eye 25

favorite 2

comment 0

Украинцы. - М.: Наука, 2000. - 535 с., ил. ISBN 5-02-008669-Х Украинцы - третья книга серии “Народы и культуры”, выпускаемой Институтом этнологии и антропологии РАН. В ней с позиций современной науки рассматриваются проблема происхождения украинцев, их этническая история,...
Topics: Ethnography, Ukrainians, Ukraine, Українці, Етнографія
«Мы не можем вполне надивиться всей испорченности нравов русского народа: ложь и клятвопреступление безнаказанны в этом крае. Среди русских всегда и везде найдешь людей, готовых лжесвидетельствовать; понятия москвитян там и сям до того извращены, что искусство...
Topic: ЧОИДР
Community Texts
Aug 10, 2022 Абельмас Н.В.
texts

eye 30

favorite 3

comment 0

Украинская традиционная кухня / ред.-сост. Н. В. Абельмас. - Донецк : Сталкер, 2004. - 319 с. - (Серия "Вкусные рецепты"). - Библиогр.: с. 302. - ISBN 966-596-631-6
Topics: Cuisine, Ukrainian cuisine, Ukrainian dishes, Cookery, Ukrainian, Borscht, Chicken Kyiv,...
Community Texts
Jul 24, 2022 Hrinchenko, Borys, 1863-1910; Грінченко Борис Дмитрович
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

Б. Гринченко . На безпросвѣтномъ пути: объ украинской школѣ /  Издание второе, исправленное.  Видавництво "Вік". - У Київі: "Просвещение", 1907. - 101 с. ЗМІСТ Предисловие ... 3 1. Движение в пользу украинской школы ... 5 2. Непонятность русского языка украинским детям ... 25 3....
Topics: Українська мова, історія української мови
Алфавитный список народов, обитающих в Российской империи. - С-Петербург : издание Канцелярии Комитета министров, 1895. - V, 90 с. - Накануне всеобщей переписи. Алфавитный списокъ народовъ, обитающихъ въ Россійской Имперіи. Изданіе Канцеляріи Комитета Министровъ. С.-Петербургъ....
Topics: історія, етнографія, история россии, history of russia,...
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Костючок П. Культурні маркери національної ідентичності / // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. 22. – С. 106-111. У статті комплексно проаналізована...
Topics: national identity, ethnophore, cultural markers, culture, myth, common origin, language, religion,...
Шахматов А.А. Введение в курс истории русского языка. - Ч. 1: Исторический процесс образования русских племен и наречий / Академик А.А. Шахматов. - Петроград: Издание студенческого издательского комитета при Историко-Филологическом факультете Петроградского университета. -...
Topics: українська мова, Ukrainian language, історія української мови,...
Журавков В.В. Про Павла Штепу та його книгу «Українець і москвин: дві протилежності». Електронна версія. - Серія «ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ». – Київ, січень 2015. – 96 с. Книга містить фіксовані спостереження і думки автора в результаті аналітичного прочитання...
Topics: History of Ukraine, Ukrainians versus Moscovites (Two Antipodes)
Source: З фондів Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва
Community Texts
texts

eye 33

favorite 2

comment 0

Українець і москвин: дві протилежності = Ukrainians versus Moscovites (Two Antipodes) / Павло Штепа; Наук.-ідеолог. центр імені Дмитра Донцова. – 3-тє вид. – Дрогобич: Відродження, 2010. – 687 c. – (Постаті та ідеї). ISBN 978-966-538-227-0 У цій книзі Павла Штепи — автора широко відомих в українському світі праць...
Topics: History of Ukraine, Історія України, Ukrainians versus Moscovites (Two Antipodes),...
Community Texts
texts

eye 23

favorite 1

comment 0

Літопис Української Повстанської Армії. Том 25: Пісні УПА / Зеновій Лавришин. Торонто-Львів: “Літопис УПА”, 1996. — 585 с.
Topics: Song book, notes, Folk songs, Ukrainian, українські пісні, УПА,...
Community Texts
texts

eye 58

favorite 0

comment 0

Европейская Россия в физическом и этнографическом отношениях / Составил В. Лядов. — Санкт-Петербург, 1861
Topics: Ethnography, етнографія
Community Texts
Feb 20, 2022 Кузеля З. Ф.
texts

eye 47

favorite 3

comment 0

Словар чужих слів: 12000 слів чужого походження в українській мові / Зібр. Кузеля З., Чайковський М.; Ред. Кузеля З. — Чернівці: З дукарні тов. "Руска Рада", під зарядом Івана Захарка, 1910. — 368 с.
Topics: Dictionary, словник іншомовних слів, український словник
Котляревский А.А. Были ли малоруссы исконными обитателями Полянской земли или пришли из-за Карпат в XIV веке? // Основа: южно-русский литературно-ученый вестник, № 11 (Листопад (октябрь), 1862. С. 1-12.
Topics: History of Ukraine, Kievan Rus', Історія Русі, Історія України
Community Texts
texts

eye 38

favorite 0

comment 0

Олександр Рігельман . Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі. – К.: Либедь, 1994. ISВN 5-325-00163-9 У книзі на основі величезного фактичного матеріалу представлено широку панораму історичного минулого українського народу з найдавніших часів до 80-х років XVIII...
Topics: History of Ukraine, Історія України
Community Texts
texts

eye 33

favorite 0

comment 0

Дорошенко Д.I. Нарис історії України. – Том I (до половини XVII століття). – Видання друге. – К.: Глобус, 1992. – 238 с. ISBN 5-7707-1419-0 Двотомник Д. І. Дорошенка – одного із найвизначніших істориків XX ст. — дає огляд історії України як процесу розвитку української державності. У книзі...
Topics: History of Ukraine, Історія України
Community Texts
texts

eye 47

favorite 0

comment 0

Дорошенко Д.I. Нарис історії України. – Том II (від половини XVII століття). – Видання друге. – К.: Глобус, 1992. – 349 с. ISBN 5-7707-1420-4 Двотомник Д. І. Дорошенка – одного із найвизначніших істориків XX ст. — дає огляд історії України як процесу розвитку української державності. У книзі...
Topics: History of Ukraine, Історія України
Community Texts
texts

eye 85

favorite 0

comment 0

Українське мовознавство (журнал)
Topics: Ukrainian language, Ukrainian Linguistics, Українське мовознавство,...
Community Texts
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

Иркутскія епархіальныя вѣдомости,  2 января, № 1, 1882 С. 3. - "вселенское православіе въ Россіи существует, какъ русская вѣра, и только тотъ называется русскимъ, кто православный. Римско-католикъ, лютеранинъ, еврей, магометанинъ, язычникъ дотолѣ остаетса полякомъ, нѣмцемъ,...
Topics: identity, national identity, history of russia, assimilation
Радько П. Г. Українознавчі студії про формування української етнодержавної ідентичності в литовсько-руську добу // Історична пам'ять: науковий збірник / ред. М. І. Степаненко; Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка. — Полтава, 2017. —...
Topics: state traditions, ethnostate identity, legislature, judiciary, sejm, Magdeburg rights, Ukrainian...
Шапаренко О. В. Національна ідентичність як чинник формування громадянського суспільства в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — 2015. — Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. — Вип. 20. — С. 92–99.
Topics: national identity, identification, ethnicity, national consciousness, civil society, the...
Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / Микола Лесюк. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014 — 732 с. — Бібліографія (у тому числі) — 18 с., покажчик прізвищ (у тому числі) — 10 с. — ISBN 978-966-428-342-4 У книзі розглядається історія становлення...
Topic: українська літературна мова
Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): стан і статус / Ю. Шевельов; авт. вступ. сл. Л. Масенко. Друге видання. До 90-річчя від дня народження. — Чернівці: Рута, 1998. — 207 с. — ISBN 966-568-216-4 Праця видатного українського філолога Юрія Шевельова є на сьогодні...
Topics: russification, russianization, Ukrainian language, змосковщення,...
Community Texts
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Російсько-український діловодний словник / Л. Падалка; Педагогічне бюро Полтавського губернського земства. — Полтава: Друкарня І. Л. Фрішберга, 1918. — 106 с.
Topics: Dictionary, ділова термінологія, ділові терміни, ділова...
Community Images
Jan 31, 2022 Hessel Gerritsz; Willem Blaeu
image

eye 108

favorite 1

comment 0

Magni Ducatus Lithuaniae Caeterarumque Regionum Illi Adjacentium . . . Guilhelmus Janssonius. . . Anno 1613 (1)
Topics: Grand Duchy of Lithuania, Old map of Ukraine, Poland, Muscovy, Moscovia, Ukraine, map,...
Community Texts
Jan 30, 2022 Вдовичин І.Я.; Угрин Л.Я.; Шипунов Г.В.
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 396 с. ISBN 978-966-418-280-2
Topics: Dictionary, Encyclopedia, Political terminology, Політичні терміни,...
Community Images
Jan 30, 2022 Чубинський Павло Платонович (1839 —1884)
image

eye 119

favorite 3

comment 0

Original name: Карта южно-русскихъ нарѣчій и говоровъ. Сост. въ 1871 году. This map was prepared by ethnographer Pavlo Chubynsky (author of the text of the Ukrainian national anthem) and linguist Kost Mikhalchuk. Published in the publications of the Southwestern Branch of the Russian Imperial Geographical Society. It is easy to guess that the “South Russian dialects and dialects” outlined in red line mark the territory of dominance of the Ukrainian...
Topics: Ukrainian language, Ukraine, Ukrainians, Українська мова, Україна,...
Юрій Поліщук . Хто такі українці? Українсько-російські підходи і наукові дискусії (XVIII – XIX ст.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2015 / 1 (75). – С. 216–230.
Topics: ethnic identity, Ukraine, Malorossiya, Ancient Rus', Kievan Rus', Russia, Ukrainians, Malorossians,...
Юрій Поліщук . Українська і російська історіографія XVIII–середини XIX століть про витоки етнокультурної ідентичності українців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2014 / 4-5 (72-73). – С. 197–215.
Topics: ethnocultural identity, Ukraine, Malorossiya, Ancient Rus', Kievan Rus', Russia, Ukrainians,...